TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ……………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………(Bundan böyle Temlik Eden olarak anılacaktır.) İle Diğer tarafta ………………………………………………….adresinde mukim …………………………..(Bundan böyle Temlik Alan olarak anılacaktır) aralarında anlaşarak aşağıdaki temlik sözleşmesini imzalamışlardır.

1. Temlik Eden, ………………………………ile arasında akdedilen / akdedilecek …/…/….tarihli …………..sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının …………..-USD(…………..Amerikan Doları)tutarındaki kısmını, BK’nun 162 ve devamı madde hükümleri uyarınca Temlik Alan’a gayri kabil-i rücu ve kesin olarak devir ve temlik etmiştir.

2. Taraflar, Temlik Alan’ın iş bu temlik sözleşmesinden kaynaklanan hakkının,……………………..ile arasında akdedilen /akdedilecek …/…/…… tarihli …………..sözleşmesinden doğmuş/doğacak asli ve /veya fer’i tüm borçlarının tümünü kapsadığı hususlarda tam bir mutabakata varmışlardır.

3. Temlik Eden, temlike konu alacağını başkaca hiçbir üçüncü şahısa temlik etmediğini ve etmeyeceğini,temlike konu alacak üzerinde haciz,rehin vesair başkaca herhangi bir takyidat bulunmadığını,temlik ettiği alacağın tahsilinde tek muhatabın Temlik Alan olduğunu ve kendisinin bu hususta hiçbir tasarruf hakkı kalmadığını beyan ,kabul ve taahhüt eder.

4. Temlik Eden,temlik konusu alacağının temlik borçlusu tarafından vadesinde,Temlik Alan’a ödenmesine kadar borçlarından sorumludur.Temlik Eden,Temlik Borçlusu’nun aczinden mesul olduğunu, Temlik Borçlusu’nun yukarıda yazılı temlike konu borcunu ödememesi halinde Temlik Alan’ın Temlik Borçlusu aleyhine yapacağı yasal takiplerden kaynaklanacak masraf ve yasal takip giderleri ile ücreti vekaletlerden de sorumlu olduğunu gayrı kabil-i rücu ve kesin olarak kabul,beyan ve taahhüt eder.

5. Temlik Eden,Temlik Borçlusu’nun Temlik Alan’a karşı BK’nun 167.Maddesi uyarınca takas dahil herhangi bir def’i ileri sürmesi durumunda,temlik konusu borçtan sorumlu olacağını gayri kabil-i rücu ve kesin olarak beyan,kabul ve taahhüt eder.

6. Temlik Eden, temlikname konusu alacağının Borçlu tarafından, Temlik Alan’ın temlike konu borcun ilk isteminde ödememesi halinde, başkaca bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Temlik Borçlusu ile birlikte kendisine de başvurmada muhtar olduğunu,Temlik Alan’ın söz konusu muhtariyete dayanarak hakkında yapacağı her türlü İcra Takibi,dava ve her türlü yasal müracaatlarıyla ilgili olarak,her türlü itiraz ve def’i hakkından peşinen vazgeçtiğini,gayri kabil-i rücu ve kesin olarak beyan,kabul ve taahhüt eder. 7. Taraflar,temlik olunan döviz cinsinden alacakların,aynı döviz cinsinden Temlik Alan’ın alacağına doğrudan mahsup edebileceği,temin olunan alacağın farklı döviz cinsinden olması halinde,işbu temlik sözleşmesi kapsamında mahsup tarihteki ve/veya temlik alan tarafından verilen sürenin sonucu takip eden gündeki Merkez Bankası paritesi üzerinden,temlik edilen alacağın TL cinsinden olması halinde ise aynı tarihdeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL’na çevrilerek,mahsup yapılacağı hususunda tam bir mutabakata varmışlardır.

8. İş bu temlik sözleşmesinden kaynaklanan, doğmuş ve doğacak her türlü vergi,resim,harç ve sair bütün masraflar Temlik Eden tarafından karşılanacaktır.

9. Temlik Eden,Temlik Alan’nın iş bu temlik sözleşmesini Temlik Borçlusu’na tek taraflı olarak tebliğ etmekte ve kayıtlarına işleterek ilgili yazışma ve cevapları almada muhtar olduğunu kabul ve beyan eder.

10. Temlik Eden,işbu temlik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Temlik Alan’nın defter ve muhasebe kayıtlarının ve belgelerinin kesin delil olduğunu gayri kabil-i rücu ve kesin olarak beyan,kabul ve taahhüt eder.

11. Taraflar, işbu Temlik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde ………………………..Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

12. Taraflar, işbu Temlik sözleşmesin de yazılı bulunan adreslerinin yasal tebligat adreslerinin olduğunu kabul ve beyan ile bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine ulaşmış sayılacağını ve haklarında İcra İflas kanunu 21. madde ve Tebligat Yasası’nın 35. maddesinin uygulanmasına muvafakat ettiklerini kabul,beyan ve taahhüt ederler.

13. İş bu temlik sözleşmesi tarafların karşılıklı iradeleri doğrultusunda 13 madde olarak …../…../…….. tarihinde ve iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

TEMLİK EDEN TEMLİK ALAN

Originally posted 2015-09-11 14:57:01.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.