Artık Şahıslar da Konkordato İsteyebilecek!

Artık Şahıslar da Konkordato İsteyebilecek!
Posted on
Konkordato, borçlunun ticari borçlarını ödemekte zorlandığı yahut yakın tehlikede ödeme güçlüğü yaşaması söz konusu ise borçlarını yapılandıran ve alacaklılarla yapacağı anlaşma çerçevesinde bir plan dahilinde ödeme yaptığı ve mahkeme tarafından da resmen onaylanan bir sistemdir. Konkordato sisteminde yapılan değişikliğe göre artık sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler de konkord...
More

Hakaret Davası, Şerefe Karşı İşlenen Suçlar

Hakaret Davası, Şerefe Karşı İşlenen Suçlar
Posted on
Hakaraket Türk Ceza kanununca 125. Maddesiyle başlayıp 131. Maddesine kadar düzenlenilmiştir. Madde 125’e göre; Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakar...
More

Nafaka Arttırım Davası

Nafaka Arttırım Davası
Posted on
Türk Medeni Kanunun 176/4 maddesinde; "Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir" hükmü ile nafaka artırım davasının ikame edilebileceği düzenlenmiştir. Boşanma davasının da hakim tarafından takdir edilen nafaka miktarının tarafların hayat standartlarındaki değişim ve enflasyon sebebiyle değer kaybeden...
More

Arabuluculuk Kavramı

Arabuluculuk Kavramı
Posted on
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olan arabuluculuk, uluslar arası literatürde “Mediation”kavramı İngilizce “T” omediate: arabulmak” tan gelmektedir. Latince kökeni “Mediare” ortada olmak anlamını taşır. MADDE 1: Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kan...
More