İcra Takibinde İmzaya İtirazda İspat Külfeti

Hakkında Kambiyo Senetlerine dayalı takip başlatılan borçlu, senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyor ise, İİK nun 170/3 maddesince İcra Mahkemesine itiraz edecektir. İcra Mahkemesi, itiraza konu incelemeyi İİK 68-a/4 maddesine göre yapacaktır. İş bu dava da ispat külfeti ve inkar edilen imzanın borçluya ait olduğunu kanıtlama yükümlülüğü alacaklıya aittir. Buna göre alacaklı, imza bilirkişisinin istediği emsal yazı örneklerini mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Alacaklı veya borçlu icra avukatının buradaki en önemli görevi, takibe konu senet üzerindeki imzanın bilirkişi incelemesine gönderilmesinden önce, senet tarihinden sonra tanzim edilmiş ve resmi kurumlara sunulmuş tüm imzalara ait evrakları dosyaya sunmasıdır.

 

İş bu konuda Yargıtay 12. HD nin emsal kararı bulunmaktadır.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/13571

K. 2005/17488

T. 19.9.2005

• İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişinin Borçlunun Küçük Harflerle Yazacağı Mukayese Yazılarına Da Gerek Görmüş Ve Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması – İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )

• İMZA İNKARI ( İnkar Edene Yazdırılacak İbarelerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacağı – Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması /İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )

• UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması – İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )

• İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması – İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )

1086/m.309/4,310,311,312

2004/m.170/3

ÖZET : Borçlu ile ilgili örnek imzalar getirtilmekle birlikte bunlar Adli Tıp Kurumu tarafından yeterli bulunmamıştır. HUMK.nun 309/4. maddesinde yer alan hükme göre bilirkişi ( Adli Tıp Kurumu ) borçlunun küçük harflerle yazacağı mukayese yazılarına da gerek görmüştür. Yargılama sırasında borçlunun küçük harf kullanarak yazı yazamadığı belirlenmiş, alacaklının bilirkişinin bu istemine uygun ve borçlunun elinden çıkmış bir yazı da temin edemediği tespit edilmiştir. Mahkeme gerekçesinde yazılı olanın aksine davanın niteliği itibarıyle ( imzanın borçluya ait olduğunu ) kanıtlama külfeti alacaklıya aittir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kambiyo senetlerine dayalı olarak başlatılan takiplerde imzaya itirazı düzenleyen İİK.nun 170/3. maddesinde icra mahkemesince incelemenin 68-a/4. maddesine göre yapılacağı açıklanmış; 68-a/4. maddesinde ise imza tatbikinde HUMK.nun bilirkişiye ait hükümleri ile 309/2,3,4, ve 310, 311, 312 maddelerinde öngörülen esasların uygulanacağı ifade edilmiştir.

HUMK.nun olaya uygulanması gerekli 309/4. maddesinde ( imza incelemesinin bilirkişi tarafından yapılmasına karar verilmesi halinde ) borçlunun uygulamaya elverişli imzasının bulunamadığı hallerde adı geçene hakim huzurunda yazı yazdırılacağı ve imza attırılacağı ifade edildikten sonra, inkar edene yazdırılacak ibarelerin bilirkişi tarafından hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır. ( Prof Dr. Baki Kuru Hukuk Muhakameleri Usuli 2. cilt sf. 2092 )

Somut olayda borçlu ile ilgili örnek imzalar getirtilmekle birlikte bunlar Adli Tıp Kurumu tarafından yeterli bulunmamıştır. HUMK.nun 309/4. maddesinde yer alan hükme göre bilirkişi ( Adli Tıp Kurumu ) borçlunun küçük harflerle yazacağı mukayese yazılarına da gerek görmüştür. Yargılama sırasında borçlunun küçük harf kullanarak yazı yazamadığı belirlenmiş, alacaklının bilirkişinin bu istemine uygun ve borçlunun elinden çıkmış bir yazı da temin edemediği tespit edilmiştir. Mahkeme gerekçesinde yazılı olanın aksine davanın niteliği itibarıyle ( imzanın borçluya ait olduğunu ) kanıtlama külfeti alacaklıya aittir. O halde ispat yükünün gereği yerine getirilmediği gibi alacaklı, imzanın borçluya ait olduğunu da kanıtlayamadığı için itirazın kabulüne karar verilmelidir. Aksine düşüncelerle itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2015-02-07 10:05:06.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.