Boşanma Sebeblerinden Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Türk Medeni kanununa göre boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Özel boşanma sebeplerinden olan Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri, vatandaşlar tarafından çoğu zaman karıştırılmakta, aynı anlama geliyormuş gibi algılanmaktadır. Oysa ki, her iki özel boşanma sebebinin uygulanma şartları ve koşulları farklılık arzetmektedir. Şöyle ki; Zinaya dayalı boşanma davası açılabilmesi için; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken, karşı cinsten bir kişi ile istey...
More

TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ……………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………(Bundan böyle Temlik Eden olarak anılacaktır.) İle Diğer tarafta ………………………………………………….adresinde mukim …………………………..(Bundan böyle Temlik Alan olarak anılacaktır) aralarında anlaşarak aşağıdaki temlik sözleşmesini imzalamışlardır. 1. Temlik Eden, ………………………………ile arasında akdedilen / akdedilecek …/…/….tarihli …………..sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının …………..-USD(…………..Amerikan Doları)tutarındaki kısmını, BK’nun 162 ve ...
More

Para Cezasının İnfazı Ve Ertelenmesi

MADDE 106.- (1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) Adlî para cezasını içeren  ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder. (3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödem...
More

Elektronik Ticaret Kanunu

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. Buna GÖRE; - Bu Kanunun , elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. - Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri verme yükümlülüğündedir. - Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir: a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aş...
More