Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması

TTK. MADDE 243 – (1) Kollektif şirketler, 253 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Türk Borçlar Kanununun 639 ve 640 ıncı maddelerinde öngörülen ve aşağıda yazılı sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle sona erer:

  1. a) Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflası.
  2. b) Şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen, sermayenin tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmemiş olması.
  3. c) Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi.
  4. d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilan yapılmamışsa, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mahkemece feshe karar verilmesi.
  5. e) 254 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere ortaklardan birinin iflası hallerinde şirket sona erer. Ayrıca haklı sebeplerin varlığı halinde de madde 245 gereği ;
  6. a) Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması,
  7. b) Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi,
  8. c) Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması,
  9. d) Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi,gibi hâller haklı sebeplerdendir.Haklı sebeplerin varlığı şirketin sona ermesi için yeterlidir.

Originally posted 2015-02-11 15:17:00.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.