İntifa Hakkı Nedir?

Mülkiyeti kendisinde bulunan bir malı başkasına tesis etmeye yarar sağlayan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkı veren kişi, o mal üzerinde intifa hakkı tesis ettiği kişiye tam yararlanma hakkı verir.

İntifa hakkının tanındığı sürede lehine intifa hakkı tanınan kişi o maldan ve malın semerelerinden tamamı ile yararlanır. İntifa hakkı üç şekilde karşımıza çıkar. Mahkeme kararı ile intifa hakkı kurulması, sözleşme ile intifa hakkı tanınması ve bir de kanuni intifa hakkıdır. Kanundan doğan intifa hakkı, kanunda tanımlanan sağ kalan eşin intifa hakkı (ki bu seçimlik hale gelmiştir) ana babanın velayetleri altındaki küçüğün malları üzerindeki intifa hakkı ve kocanın karısının malları üzerindeki intifa haklarıdır.

İntifa hakkının konusu taşınmaz ise ve malik tescilden kaçınırsa intifa hakkı talep eden bunu mahkeme onayı ile sağlayabileceği gibi bunun için aralarında yapılan resmi sözleşme ile de intifa tesisi sağlayabilir. İntifa hakkı süreli tanınmış ise sürenin dolması ile sınırsız tanınmış ise ölüm halinde kalkar. Feragat ile de bu hakkın kalkması mümkündür.

Taşınmazı kamulaştırılması, yok olması, cebri icra ile satılması ve terkini de intifayı sona erdiren sebeplerdendir. İntifa hakkı sona ermesi durumunda malın iadesi gerekmektedir. Malda meydana gelen kıymet azalmaları yahut zararlar malik tarafından lehine intifa hakkı tesis edilenden tazminat olarak istenebilir. Bunun da zamanaşımı süresi bir yıldır.

Aynı şekilde intifa verilen kişi de eşyaya yaptığı eklemeler, harcamalar ve değer artışları için tazminat isteyebilir.

Arb. Av. Zeynep Yargıç

Originally posted 2019-02-20 10:00:25.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.