Hakaret Davası, Şerefe Karşı İşlenen Suçlar

Hakaraket
Türk Ceza kanununca 125. Maddesiyle başlayıp 131. Maddesine kadar
düzenlenilmiştir. Madde 125’e göre;

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte
somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin
onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis
veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir
iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya
hükmolunur.

Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini
açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup
olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden
bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2019-11-24 21:02:53.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.