İcra Takibinde İmzaya İtirazda İspat Külfeti

Hakkında Kambiyo Senetlerine dayalı takip başlatılan borçlu, senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyor ise, İİK nun 170/3 maddesince İcra Mahkemesine itiraz edecektir. İcra Mahkemesi, itiraza konu incelemeyi İİK 68-a/4 maddesine göre yapacaktır. İş bu dava da ispat külfeti ve inkar edilen imzanın borçluya ait olduğunu kanıtlama yükümlülüğü alacaklıya aittir. Buna göre alacaklı, imza bilirkişisinin istediği emsal yazı örneklerini mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Alacaklı veya b...
More