Bilişim Suçları

Günümüzde, bilişim suçu denilince,  bilgisayar ve buna bağlı işlenen suç olarak bilinmesine rağmen, aslında Bilişim suçu, bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış biçimidir. Bilişim alanındaki çalışmalarımız, sadece bilgisayar üzerinden işlenen suçlar olarak değil, verilerin naklini sağlayan her türlü sistemi kapsamaktadır. TCK nuna göre Bilişim suçları Doğrudan veya dolaylı olarak düzenlenmiştir. Buna göre,

 

Bilişim Sistemine Girme

 

MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

 

Maddenin bu fıkrası ile birlikte hukukumuz bilişim sisteminin her alanına yetkisiz olarak her ne suretle olursa olsun girmeyi ve girdikten sonra orada kalmayı suç olarak saymakla birlikte, bilişim sisteminde her hangi bir zarar verilmese bile yahut bilişim sistemi üzerindeki veriler silinip, değiştirilmese veya yetkisiz olarak girişi yapılan bilişim sisteminin çalışması engellenip, bozulmasa bile suç saymıştır.

 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

 

3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Burada bilişim sistemine yetkisiz olarak giriş yapan şahsın kastı; zarar vermek, verilerin yok edilmesi yahut değiştirilmesi olmadığı halde kastı aşan hareketi sonucu bir zarar meydana gelmiş ise suçun ağırlaştırıcı sebebi ortaya çıkmaktadır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

MADDE 244. – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

 

MADDE 245. – (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

 

MADDE 246. – (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

DOLAYLI OLARARK İŞLENEBİLECEK BİLİŞİM SUÇLARI İSE,

 

TCK’nun da; Kişilere karşı suçlarda, Haberleşmenin engellenmesi, Hakaret, Haberleşme Gizliliğinin İhlali, Kişiler Arasındaki Konuşmanın Dinlenmesi ve Kayda Alınması, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek veya Ele Geçirmek, Nitelikli Hırsızlık ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları, bilişim sistemi kullanılarak işlenmesi halinde cezaların ağırlaştırıcı sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yukarıda tanımlanan suç veya suçların faillerinin tespiti bakımından ve mağduriyetlerin giderilmesi açısından Bilişim Avukatlarına başvuru yapılması gerekmektedir. Bu konuda, en etkin ve kısa sürede sonuca ulaşabilmek için, hukuk büromuzda gerek Bilişim Savcılıkları gerekse ilgili Emniyetin Siber birimlerinde etkin çalışmalar yürütülmektedir. Teknoloji, güvenli kullanılınca hayatı kolaylaştırır.

Originally posted 2015-02-07 09:58:57.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.