Şirketlerde Tür Değişikliği

Yeni TTK da Bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nevi’ne çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nevi’e ait kuruluş merasimine tabidir. Ticaret kanununda sermaye şirketlerinin nevi değişikliğine müsaade edilmiş fakat Yeni TTK’de öngörülen tür değiştirmeler sınırlı sayıda gösterilmiştir. Söz konusu hükme göre tür değiştirebilecek şirket türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; Bir sermaye şirketi ancak; başka türde bir sermaye şirketine yahut bir kooperatife, Bir kole...
More

Ticareti Terk Etmek Ve Yaptırımları

İcra İflas Kanunun 44. maddesine göre, ticaret terk eden tacirlerin, bu durumu kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanında bulunmaya mecburdur. Ticareti terk eden tacir, üzerine düşen yasal sorumlulukları yerine getirmemesi halinde, İİK nun 337 maddesi uyarınca, ilgililerinin şikayeti üzerine hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2010/16-75 E. ve 2010/129 K. 01.06.2010 tari...
More

Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma Suçu ve Etkinlik Pişmanlık

Türk Ceza Kanununda örgütlü suç kapsamında üç ayrı kategori düzenlenmiştir. Buna göre; TCK 220.md Suç Örgütü (Adi) Silahsız Terör Örgütü (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 1. madde) Silahlı Terör örgütü (TCK 314. mad.) TCK 220 maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile TCK 314 maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütü kurma suçları farklıdır. TCK 314. maddesinde düzenlenen suçun siyasi bir amacı bulunmakta olup, TCK 220 mad. düzenlenen örgüt suçunda siyasi...
More

Arabuluculuğun Yararları

Yargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümünde şu faydalar bulunmaktadır ; Yargısal çözüme göre arabuluculuk genellikle daha kısa sürer. Yargısal çözüme göre arabuluculuk çok daha az maliyetli ve masraflıdır. Yargısal çözüme karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elinde iken arabuluculukta anlaşma belgesinin içeriği veya anlaşmama hali tarafların iradesindedir. Yargısal çözüme kimin ne ölçüde haklı olduğuna bakılırken arabuluculukta çöz...
More